Skip to main content

Algemene Voorwaarden

met betrekking op de werking van Transparent BV aka Jo Celis | grafische communicatie

1. ALGEMEEN

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Transparent BV aka Jo Celis | grafische communicatie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • Iedere opdrachtgever wordt verondersteld kennis genomen te hebben van onze algemene verkoopsvoorwaarden en deze te aanvaarden.
 • Afwijkingen en aanvullingen zijn pas bindend indien ze tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Deze verkoopsvoorwaarden zijn bindend.
 • De opdrachtgever wordt geacht hiervan kennis te hebben genomen en zich hier ten volle mee akkoord te verklaren.
 • De opdrachtgever is wie de order heeft geplaatst, de leverancier is wie de order heeft aanvaard.
 • Elke afwijking van deze verkoopsvoorwaarden kan enkel schriftelijk en op goedkeuring van beide partijen gebeuren.
 • De aanpassing of toevoeging van voorwaarden gebeurt in samenspraak tussen beide partijen.
 • Wijzigingen in de persoons- en adresgegevens van de opdrachtgever dient deze direct schriftelijk of via mail mede te delen aan Transparent BV. Indien de opdrachtgever hierin verzuimt, is de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Transparent BV als gevolg daarvan lijdt.

2. OFFERTE

 • Een offerte wordt vrijblijvend opgemaakt en is 14 dagen geldig. Andere afspraken rond de geldigheid van een offerte op maat worden daarop weergegeven.
 • Opdrachten en orders dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd via mail en dit aan de hand van de opgemaakte offerte. Bij mondelinge overeenkomsten wordt alles nog eens schriftelijk bevestigd.
 • Offertes blijven 14 dagen geldig. Na 14 dagen vervalt de offerte en dient deze aan de huidige prijzen te worden aangepast.
 • De in de offertes, bestekken en/of bestellingen vermelde prijzen zijn deze die gelden op de dag van het aanbod en zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 • Elke bestelling, ongeacht deze via een officiële bestelbon gaat, of per mail werd bevestigd, of elke bestelling van een dienst zonder dat een voorafgaande offerte-aanvraag door de klant werd aangevraagd, veronderstelt de kennis en aanvaarding van onze tarieven, prijzen en algemene verkoopsvoorwaarden door de klant en is bindend.
 • Prijsverhogingen of enige andere kosten die redelijkerwijs noodzakelijk waren, opkomende na het tijdstip van de offerte doch voor het tijdstip van de levering of dienstverlening, worden door Transparent BV aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 • De offertes en bestekken van Transparent BV worden opgesteld op basis van de door de klant gegeven aanwijzingen. Iedere wijziging hieraan brengt een prijsherziening met zich mee.
 • Bestellingen zijn bindend voor de opdrachtgever vanaf de ondertekening van de bestelbon, de bevestiging van de offerte zowel schriftelijk of via mail, of via bevestiging van de aanvraag van een bepaalde job of dienst door de klant via mail.
 • Een nieuw contract met betrekking tot hetzelfde product en/of dezelfde dienst vervangt alle eerder gesloten overeenkomsten.
 • Transparent BV heeft het recht opdrachtgevers te weigeren of uit te sluiten van bepaalde of alle diensten welke zij aanbiedt.

3. VOORSCHOT

 • Een opdracht wordt pas aangevat na het ontvangen van een voorschot. Het voorschotbedrag varieert naargelang de totaalprijs van de bestelling en is minimaal 100,00 EURO.
 • Na akkoord rondom het voorschotbedrag wordt een factuur opgemaakt voor de vereffening van het bedrag. Het voorschot wordt op de eindfactuur in mindering gebracht.

4. FACTURATIE/BETALING

 • Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of op factuur anders vermeldt.
 • Bij niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een verwijlintrest van 3% per maand vanaf de vervaldag verschuldigd zijn, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 25 EURO.
 • Bij gerechtelijke vervolging wordt het bruto- factuurbedrag verhoogd met 20% plus intresten. Gerechtskosten vallen ten laste van de klant. Het niet-betalen van een vervallen factuur stelt ons vrij de in uitvoer zijnde bestellingen in te houden; in dat geval kan de koper geen aanspraak meer maken op de gegarandeerde leveringstermijn van de verkoper.
 • Bij gebrek aan volledige betaling, zullen de werken, leveringen, goederen of prestaties kunnen worden ingehouden voor de verschuldigde bedragen.
 • Bij gebrek aan tijdige betaling van één factuur, worden alle andere schuldvorderingen van Transparent BV op de opdrachtgever onmiddellijk invorderbaar.
 • Indien een opdracht in gedeelten wordt uitgevoerd, heeft Transparent BV het recht elke deellevering te factureren.
 • Indien een factuur niet op de vervaldag wordt voldaan en Transparent BV andere opdrachten van dezelfde opdrachtgever in uitvoering heeft, is Transparent BV bevoegd die opdrachten te annuleren respectievelijk zijn werkzaamheden te staken, zonder dat betrokken opdrachtgever aanspraak op schadevergoeding kan maken.
 • Voorts is opdrachtgever gehouden Transparent BV te vergoeden voor alle kosten, die Transparent BV maakt ter incasso van de openstaande bedragen.
 • Bij te late betaling behoudt Transparent BV zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de diensten volledig voor gebruik op te schorten, stop te zetten, het contract te verbreken lastens de schuldenaar of de goederen terug te nemen.
 • Eventuele verzendingskosten of vervoers- en verblijfsonkosten vallen steeds ten laste van de opdrachtgever.
 • Alle facturen dienen betaald te worden ten laatste 14 dagen na ontvangst van de factuur ten huize van de opdrachtgever.

5. PRIJZEN

 • De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.
 • Alle door Transparent BV opgegeven prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn enkel indicatief en steeds exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
 • Transparent BV is gerechtigd haar algemene voorwaarden en tarieven tussentijds te wijzigen of aan te vullen.

6. UITVOERING

 • De uitvoering van de overeengekomen diensten wordt gestart na betaling van het voorschot.
 • Om de uitvoering te kunnen starten dient de opdrachtgever alle gevraagde gegevens te bezorgen aan Transparent BV. Indien de gevraagde informatie laattijdig wordt aangeleverd door de opdrachtgever, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en kan laattijdige oplevering niet ten laste gelegd worden aan Transparent BV.

7. DRUKPROEVEN EN CORRECTIES

 • Drukproeven die niet voorzien zijn in de offerte worden in rekening gebracht.
 • Elke wijziging dient schriftelijk te worden meegedeeld.
 • De leverancier houdt zich eraan de doorgegeven correcties correct uit te voeren en een nieuwe proef voor te leggen ter goedkeuring.
 • Mondelinge, telefonische of correcties per e-mail zijn op risico van de opdrachtgever.

8. GOED VOOR DRUK

 • Drukwerk gaat nooit in druk zonder de goedkeuring van de opdrachtgever. De opdrachtgever dient een schriftelijke goedkeuring te geven voor alles wordt doorgestuurd naar de drukkerij.
 • Ook zal er eerst een eindfactuur opgemaakt worden met alle drukkosten. Deze dient eerst te worden voldaan alvorens de documenten worden verstuurd naar de drukkerij.
 • Vertragingen voortvloeiend uit veranderingen van de initiële opdracht vallen onder geen beding onder de verantwoordelijkheid van de leverancier.
 • Na het overmaken van een goed voor druk, is de leverancier van alle verantwoordelijkheid tijdens of na het drukken ontheven.
 • De goed voor druk blijft eigendom van de leverancier en kan dienen als bewijsmiddel in geval van betwisting.
 • De verschillende drukprocedés houden een verschil in reproductie van kleuren in.
 • De leverancier staat in voor een zo getrouw mogelijke reproductie binnen de technische mogeljkheden.
 • Testen en proeven om het resultaat op de uiteindelijke drager te bekijken of andere soorten van kleurproeven zullen extra in rekening worden gebracht.

9. LEVERING

 • Correcte en tijdige levering van de bestelde producten worden gegarandeerd indien de nodige informatie tijdig werd aangeleverd. De aangegeven levertermijnen zijn ter indicatie en zijn steeds afhankelijk.
 • Indien er sprake is van verzuim door derden van wie de levering afhankelijk is, kan Transparent BV niet aansprakelijk worden gesteld. Ophaling en verzending zijn steeds mogelijk maar afhankelijk van het gekozen product.
 • De leveringstermijn begint pas te lopen als de leverancier alle benodigde stukken in zijn bezit heeft.
 • De dagen die verloren gaan door het in gebreke blijven van goedkeuringen vanwege de opdrachtgever, worden toegevoegd aan de leveringstermijn.
 • In geval van overmacht draagt de leverancier geen verantwoordelijkheid en kan hij gedeeltelijk of geheel de opdracht afbreken zonder financiële gevolgen.
 • Leveringstermijnen worden enkel ten titel van inlichting gegeven, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de bestelbon, en zijn niet bindend. Vertragingen t.o.v. de toegezegde leveringstermijnen kunnen geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding wegens laattijdige uitvoering.
 • De afgesproken termijnen worden verlengd door de eventuele vertraging van de opdrachtgever in de aanbreng van elementen die Transparent BV nodig heeft om haar taak te volbrengen of door een vertraging in betaling van de afgesproken prijs.
 • Indien opeenvolgende leveringen zijn voorzien, moet elke levering afzonderlijk beschouwd worden als een onderscheiden overeenkomst, zodat de gebeurtenissen die betrekking hebben op één levering, geen invloed hebben op een volgende levering.
 • Indien een opdrachtgever de levertijd van een opdracht wenst te bekorten, is Transparent BV gerechtigd de daaraan verbonden hogere kosten boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen.
 • Alle verzendingen van goederen geschieden steeds op risico van de koper. Alle verpakkings en verzendingskosten zijn ten laste van de klant, welk ook het factuurbedrag is.

10. MEERWERKEN

 • Ieder meerwerk zal worden uitgevoerd in regie aan 65,00 EURO per uur en meer eventuele kosten.

11. AANSPRAKELIJKHEID

 • Klachten of schade aan de geleverde goederen dienen binnen de 2 dagen te worden gemeld op het e-mailadres mail@jocelis.be.
 • Transparent BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade van eender welke aard van de geleverde producten die rechtstreeks aan de klant worden bezorgd door derden (drukkerij, koerierdienst) en schade omwille van foutieve informatie waarvoor de klant verantwoordelijk is.
 • Wel zal Transparent BV samen met de klant op zoek gaan naar een passende oplossing wanneer er schade wordt vastgesteld bij de klant.

12. MEERDERE ONTWERPERS/ ONTWERPBUREAUS

 • Wanneer de opdrachtgever eenzelfde (meervoudige) opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers of ontwerpbureaus wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken ontwerpers/ontwerpbureaus op de hoogte te stellen.

13. EIGENDOM

De geleverde ontwerpen, onder welke vorm ook, blijven eigendom van Transparent BV, en mogen op geen enkele manier verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van onzentwege.
De opdrachtgever mag er, behoudens tegenstrijdig beding, voor of na levering van het werk de afgifte niet van eisen.
Transparent BV heeft het recht om alle ontwerpen als voorbeeld te plaatsen op de website www.jocelis.be of op social media. Indien u dit niet wenst moet je vooraf een schriftelijke overeenkomst tekenen.
Indien u graag een ontwerp van Transparent BV wilt gebruiken moet er ook altijd, na schriftelijke toestemming, de naam vermeld worden : ©Jo Celis | grafische communicatie.
Indien dit toch gedaan wordt zonder toestemming is men van rechtswege schuldig aan oneerlijke concurrentie of een daad van namaking en wordt een compensatie in rekening gebracht die in de verhouding staat tot de ontwerpkost.

14. TERMIJNEN

Het bewaren van ontwerpen gebeurt standaard tot 1 jaar na afwerking van de opdracht.
Enkel op schriftelijke aanvraag van de opdrachtgever kan deze termijn worden verlengd. De kosten hiervan worden in rekening gebracht.

15. ANNULERING VAN BESTELLINGEN

Bij eventuele schorsing van een order door de klant na ondertekening van de bestelbon, zal de klant verplicht worden de reeds gemaakte onkosten door Transparent BV te betalen als schadevergoeding, vermeerderd met 25%.

16. KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID

Elke klacht, schade of protest dienen binnen de 8 dagen na levering te worden gemeld op het e-mailadres: mail@jocelis.be. Zelfs indien de opdrachtgever de leveringsbon niet ondertekend wordt door de opdrachtgever, begint deze termijn van acht dagen direct na levering.
Transparent BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade van eender welke aard van de geleverde producten die rechtstreeks aan de klant worden bezorgd door derden (drukkerij, koerierdienst) en schade omwille van foutieve informatie waarvoor de klant verantwoordelijk is.
Wel zal Transparent BV samen met de klant op zoek gaan naar een passende oplossing wanneer er schade wordt vastgesteld bij de klant.
Een gedeeltelijke benutting van de artikels heeft eveneens het ingaan van de termijn tot gevolg.
Geleverde en toevertrouwde materialen van welke aard dan ook blijven onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
De leverancier kan niet aansprakelijk wor den gesteld voor verlies of beschadiging van deze goederen.
In geval van overmacht draagt de leverancier geen verantwoordelijkheid en kan hij gedeeltelijk of geheel de opdracht afbreken zonder financiële gevolgen.
Wanneer de opdrachtgever na goedkeuring van de offerte beslist de opdracht af te breken, is hij verplicht de reeds gepresteerde werkuren te vergoeden, met een minimum van 10% van het totale bedrag van de offerte.
Indien de opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen acht (8) dagen na de datum op de rekening aan Transparent BV kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Transparent BV een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
Elk protest van de factuur dient binnen de acht (8) dagen na ontvangst van de factuur bij aangetekende brief en duidelijk gemotiveerd aan Transparent BV te worden meegedeeld.

17. GARANTIE

U hebt recht op garantie gedurende één maand na de datum van oplevering.
Uitgesloten van garantie zijn technische problemen (of anderszins) die ontstaan als gevolg van het niet juist of niet volledig installeren van de browser van welk merk ook of die ontstaan als gevolg van het niet correct gebruik van de browser door de gebruiker of bezoeker van de website.
Eveneens uitgesloten zijn de problemen die ontstaan door het niet correct kunnen behandelen van een HTML-pagina door een browser van gelijk welk merk.
Garanties vervallen indien er wijzigingen zijn aangebracht in de website door opdrachtgever of derden.

18. TOEPASSELIJK RECHT

De overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht.
Alle geschillen van welke aard ook, rechtstreeks of onrechtstreeks voortspruitend uit onderhavig contract, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van het arrondissement Hasselt.

ONDERNEMINGSGEGEVENS

Transparent BV
aka Jo Celis | grafische communicatie

De Huttestraat 8
3530 Houthalen-Helchteren
mail@jocelis.be
www.jocelis.be
Tel 0494 40 27 34
BTW BE0825787724